Úvodní stránka > Aktuality > Konference Služební vztahy a výkon závislé práce?

Konference Služební vztahy a výkon závislé práce?

Dne 9. června 2016 se v Praze na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnila konference nazvaná Služební vztahy a výkon závislé práce. Konference se uskutečnila v rámci Specifického vysokoškolského výzkumu 2016 projektu Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a Katedry správního práva správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod záštitou Ministerstva vnitra.

Konference se aktivně zúčastnili odborníci – akademici a praktici pracovního práva, správního práva a v neposlední řadě i na problematiku státní služby.

Konferenci zahájil prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., a úvodní slovo přednesl náměstek ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josef Postránecký.

Z celé řady příspěvků, které prostupují celým spektrem problematiky služebních vztahů, a to nejen státních zaměstnanců, bych rád připomněl zejména vstupní příspěvek profesora Pichrta Profesor Pichrtnazvaný Mezi soukromým a veřejným, a to bez jakýchkoli substantiv, ve kterém zdůraznil relativizaci dualismu a až samoúčelnou rozdílnost soukromého (práva) a veřejného (práva). Zajímavostí bylo zcela jistě i porovnání delegace zákona o státní službě na zákoník práce a delegace služebního zákona z roku 2002 na starý zákoník práce.

Z dalšího vyjímám zejména příspěvek doc. JUDr. Martina Kopeckého, CSc., o problematice služebních předpisů, který nejen analyzoval služební předpis v historickém kontextu, ale popsal jeho atributy v plném rozsahu.

Nestorka problematika služebních vztahů doc. JUDr. Taisia Čebišová, CSc., se pokusila poukázat na hybridnost služebních vztahů v evropském kontextu a apelovala na nikoliv přílišné lpění na právním purismu v dualitě práva.

Mgr. Jiří Kaucký, státní tajemník v Ministerstvu vnitra, posluchače zaujal svými barvitými zkušenostmi z provádění služebního hodnocení a pojmem kreativní systemizace.

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.,  hovořil o aplikaci správního řádu ve státní službě.

Jedním z krátkých, ale významných příspěvků byl příspěvek teoretika správní vědy prof. JUDr. Richarda Pomahače, CSc., k pojmům profesionalita a nezávislosti úředníků ve služebních vztazích. Zdůraznil, že imanentní smysl státní služby tkví v její odbornosti, což je natolik zřejmé, že je zbytečné to deklarovat v zákoně, přičemž profesionalita je podmínkou její funkčnosti. Nezávislost se pak pokusil ozřejmit v relacích odbornosti specifické, odbornosti politické a odbornosti služebního řízení. Zajímavostí zcela jistě je jeho teze, že byť je odbornost politická rozdílná od odbornosti řízení státní služby, je však s ní překryvná a že profesionál ve státní službě je nezávislý na profesionálovi politickém za podmínky, že veřejné služby opravdu fungují. Závěrem připomněl ustanovení čl. 33 odst. 4 a 5 Základního zákona Spolkové republiky Německo (německé ústavy):

„(4) Výkon výsostných oprávnění je jakožto úkol zpravidla přenesen na příslušníky veřejné služby, kteří jsou ve veřejnoprávním  stálém služebním poměru.

(5) Právo veřejné služby je upraveno se zřetelem na obvyklé zásady úřednictva z povolání.“

Konference se aktivně zúčastnili i studenti doktorandského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Jako červená niť se táhla celou konferencí myšlenka odbyté (nedokonalé, špatné) legislativní úpravy státní služby. Doufejme tedy, že ty největší normativní problémy státní služby se v dohledné době již nebudou diskutovat jen na teoretické akademické rovině, ale i na praktické půdě parlamentní.

Vladimír Tetur

Fotogalerie

Nahoru