Home page > Odborná literatura k úřednické zkoušce z oboru služby Obrana

Odborná literatura k úřednické zkoušce z oboru služby Obrana

 

ODBORNÁ LITERATURA
stav k datu 10. října 2020

1. Charta Spojených národů (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 30/1947 Sb., o chartě Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní organisaci, konané v San Francisku, ve znění vyhlášky č. 127/1965 Sb. a se zapracovanými změnami dle sdělení č. 36/1999 Sb.)
2. Severoatlantická smlouva (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 66/1999 Sb., o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě)
3. Smlouva o Evropské unii (konsolidovaná verze Maastrichtské smlouvy - ve znění Amsterodamské smlouvy, smlouvy z Nice a Lisabonské smlouvy)
4. Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (výňatek)
5. Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli, Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři, Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci, Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 65/1954 Sb., o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války)
6. Dodatkové protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb., o vázanosti České a Slovenské Federativní Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977)
7. Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 85/2007 Sb. m. s., o sjednání Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku [Protokol III])
8. Haagská úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 94/1958 Sb., o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní)
9. Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 71/2007 Sb. m. s., o sjednání Druhého protokolu k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954)
10. Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky)
11. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky)
12. Zákon o ozbrojených silách České republiky (zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky)
13. Zákon o zajišťování obrany České republiky (zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky)
14. Branný zákon (zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování [branný zákon])
15. Zákon o vojácích z povolání (zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání)
16. Zákon o válečných veteránech (zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech)
17. Zákon o zpravodajských službách České republiky (zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky)
18. Zákon o Vojenském zpravodajství (zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství)
19. Zákon o Vojenské policii (zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů [zákon o Vojenské policii])
20. Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změne živnostenského zákona  (zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změne živnostenského zákona)
21. Zákon o hranicích vojenských újezdů (zákon č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů [zákon o hranicích vojenských újezdů])
22. Kompetenční zákon (zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky)
23. Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)
24. Vyhláška o vojenských znacích a stejnokrojích (vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže [o vojenských znacích a stejnokrojích])
25. Bezpečnostní strategie České republiky
26. Obranná strategie České republiky

 

 

Nahoru